En velfortjent takk til Fosen-aksjonistene

Publisert av: Aslak Owren Publisert: 20. mars 2024
Oppdatert: 20. mars 2024
Lesetid: ca. 3 min
SV under Fosen-demonstrasjonene
FOSEN-AKSJONEN: F.v. Anna Hagland (Evenes SV), Lina Maria Karlsen (Samepolitisk leder SV), Mikkel Berg-Nordlie (Oslo SV), Kirsti Bergstø (leder i SV), aksjonist. Foto: SV

SVs Samepolitiske Råd ønsker å uttrykke takknemlighet til Fosenaksjonistene som har satt menneskerettigheter på agendaen, skapt et sterkt samhold og oppnådd resultater for det samiske samfunnet. Dette er historisk og vil prege Norge og Sápmi i lang tid.

Reindriftsutøverne på Fosen har siden 2010 stått i en hard kamp mot stat og storkapital for den samiske reindriftas overlevelse. Mellom 2016 og 2020 ble det gjort katastrofale inngrep på deres reindriftsland, som gjorde videre tradisjonell drift umulig. I 2021 kom Høyesterett frem til at inngrepet var ulovlig, men Regjeringa Støre møtte dommen med taushet. Da dommen kom feiret vi. Endelig hadde vi vunnet fram! Men når dagene gikk vokste også følelsen av maktesløshet. Å føle at rettsstaten ikke gjelder for oss ble tungt å bære for mange i Sápmi. Særlig tungt var det at det ikke så ut til å bekymre storsamfunnet at maktfordelingsprinsippet ikke ble fulgt, og det spredte seg en følelse av håpløshet.

I 2023 ble saken løfta av en bred, folkelig allianse som samla ulike mennesker på tvers av det samiske og norske samfunnet til kamp for den samiske kulturens, den norske rettsstatens, og naturens overlevelse. Året 2023 ble prega av kamp, samarbeid og selvoppofrelse i en skala som Sápmi og Norge ikke har sett siden Altasaken.

Fosenaksjonen ble vendepunktet. Den tvang regjeringa til å innrømme menneskerettighetsbruddet som Høyesterett hadde påpekt, og satte saken inn i et nytt spor der de berørte reindriftsutøverne fikk mer makt bak sine rettferdige krav.

Det vi har sett i 2023 er allianse mellom folket og domstolene mot tøylesløs maktutøvelse fra politikere og kapitaleiere. Det er en type allianse vi kan komme til å trenge mer av i ei tid der demokrati, lovstyre og likeverd er under press.

På slutten av det hele står vi igjen med at praksiser om land for land og framtidig vetorett har blitt innført: Reindriftsutøverne skal etter en bestemt tidsperiode få si nei til videre drift av vindkraftverkene i deres land, og i mellomtida skal de få landområder andre steder. Mange spørsmål gjenstår. For eksempel, hvor er disse nye landområdene?

Terskelen har blitt hevet for framtidige inngrep i naturområder der det drives samisk reindrift. De løsningene som er nådd på Fosen er ikke gjennomførbare så mange steder: mulig reindriftsland som ikke allerede tilligger andre samiske reindriftsutøvere, er en svært begrensa ressurs – sjeldnere jo lenger nord man kommer. Fosen er i utkanten av det samiske reindriftsområdet, og dermed vil det finnes slike områder noe lenger sør – men de som tror at «enkle» løsninger er mulige i Finnmark, må tenke om igjen.

Vi forventer også at staten følger opp sin reparasjonsplikt som må innebære en plikt til å forhindre fremtidige menneskerettighetsbrudd. Staten må vise at den har lært, ikke bare med ord, men med handling – og grunnlaget for dette legges i en uavhengig granskning av hvordan dette kunne skje.

Fosensaken går inn i framtidas samiske og norske historiebøker, men er også en viktig del av deltakernes personlige livshistorie. Viktige fellesskap har blomstra fram, men store ofre har også blitt gjort. Etter Altakampen var det ikke alles innsats som ble sett og gjort ære på, og noen måtte slite med ettervirkninger som de ikke fikk nok støtte til å forvalte av samfunnet som de selv hadde hjulpet. Etter Fosenaksjonen må vi, som samfunn, gjøre ting annerledes. Vi kan ikke etterlate våre helter alene etter kampen.

SVs Samepolitiske Råd vil gi en stor takk til alle de fra ulike deler av det samiske, norske, og internasjonale samfunnet som satte livene sine på vent i 2023 for å slåss for rettferdighet. Særlig aktuelt er det å vise støtte til de 17 ungdommene som nå må møte i retten etter å ha blitt bøtelagt for sin kamp for rettsstaten.

Vi står fortsatt sammen med dere.

På vegne av Samepolitisk råd i SV – Sosialistisk Venstreparti

Lina Maria Karlsen, samepolitisk leder Sosialistalaš Gurutbellodat SG / Sosialistisk Venstreparti SV, Kautokeino

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.