SV ber om en uavhengig granskning av Fosen-saken

Publisert av: Aslak Owren Publisert: 20. mars 2024
Oppdatert: 09. april 2024
Lesetid: ca. 2 min
Hilde Danielsen. Vara til Stortinget fra Trøndelag SV, og nestleder i Samepolitisk råd
Hilde Marie Gaebpie Danielsen, 1. vara til Stortinget fra Trøndelag SV, og nestleder i Samepolitisk råd.

SV ber om en uavhengig granskning av Fosen-saken.

I forslaget ber SV om at Stortingets presidentskap lager mandat for en slik gransking og peker ut hvem som skal gjennomføre den. Granskningsrapporten sendes Stortinget for behandling der når den er ferdig, ifølge forslaget.

Blant sentrale spørsmål som må belyses i granskningen er, ifølge forslaget:

Hvordan kunne rettsstaten Norge havne i den situasjonen at menneskerettighetene ble brutt?

Hvordan kunne myndighetene godkjenne utredningene som ble gjort i forbindelse med utbyggingen, når Høyesterett mener de avbøtende tiltakene som, kom ikke var nok til å avverge et menneskerettighetsbrudd?

Hvilken kompetanse på menneskerettigheter besittes av de som gir konsesjon til slike utbygginger og hvordan kan den forbedres?

Olje- og energidepartementet ga samtykke til forhåndstiltredelse 22. desember 2014. Saken var da allerede i rettssystemet og utbyggerne hadde ikke fått adgang til områdene fra reindrifta på sør-Fosen. Hvilke konsekvenser har det for rettssikkerheten at det gis forhåndstiltredelse til områder hvor det rettslige grunnlaget for bruken av området ikke er avklart?

Hvilken kompetanse har energimyndighetene på reindrift og hvordan kan den forbedres? SV mener at Fosen-saken viser med all tydelighet at det må stilles strengere krav til de som gjennomfører utredningene. I ettertid er det klart at konsekvensutredningene som ble laget, særlig de som omhandlet konsekvensene for reindrifta var for dårlige. Kravene til konsekvensutredninger har lenge vært omdiskutert.

Hvorfor tok det over to og halvt år før det kom til en enighet mellom utbyggere, staten og reindrifta om en løsning på saken?

I tillegg bør de som skal gjennomføre granskningen stilles fritt til å vurdere også andre sider ved saken.

Forslagsstillerne er Hilde Marie Gaebpie Danielsen og Kirsti Bergstø.

– Det trengs en uavhengig gruppe som gransker hele denne saken, fra den startet for over 20 år siden frem til i dag. Det vil være langt bedre enn om Stortinget og regjeringen skal granske seg selv. De som skal granske saken må også komme med forslag til tiltak som sikrer at vi ikke havner i en slik situasjon igjen, hvor menneskerettighetene brytes, sier Gaebpie Danielsen.

Les mer om saken her: Representantforslag på Stortinget: – Uavhengig granskning av Fosen-saken (sagat.no)

Samepolitisk forum - logo. SV oversatt til nord-, lule,- og sør-samisk.